About us

#NoApp4That là một dự án của Post Carbon Institute.

Sứ mệnh của Post Carbon Institute là dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang một thế giới linh hoạt hơn, bình đẳng và bền vững hơn bằng cách cung cấp cho các cá nhân và cộng đồng các nguồn lực cần thiết để hiểu và ứng phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế, năng lượng, sinh thái và công bằng có liên quan trong thế kỷ 21.

Ngoài ra, trên website này các bạn cũng sẽ tìm thấy các bài viết về rất nhiều các lĩnh vực khác như: Công nghệ, games, thể thao, giải trí, cuộc sống…

Manifesto Author

Animation Team